Verslag informatiemiddag 16 november 2012

Datum: 04-12-2012

Geweldige informatiemiddag over de Wmo en Zorg aan huis in de Jozef trekt 187 toehoorders.

Verslag van de voorlichtingsmiddag van de Seniorenraad Edam-Volendam, gehouden op 16 november 2012.

Om klokslag twee uur opent dagvoorzitter Kees de Boer de bijeenkomst en heet de ruim 180 aanwezigen welkom. Kees memoreert de afwezigheid van secretaris Cas Schilder wegens een blessure (achillespees) en wenst hem beterschap. Na uiteenzetting van de werkwijze van deze middag krijgt de voorzitter van de seniorenraad Jan Tol het woord.

Jan noemt de hechte en vruchtbare samenwerking met de gemeente zeer waardevol. Hij brengt in herinnering het 10 jaar geleden gesloten convenant (zie website www.seniorenraadedamvolendam.nl ) tussen de gemeente en de seniorenraad. De organisatie van de seniorenraad bestaat naast het dagelijks bestuur thans uit de volgende werkgroepen: Zorg en Welzijn onder voorzitterschap van Kees Molenaar; Wonen en Veiligheid binnenshuis, voorzitter Sjaak Breed; Mobiliteit en Veiligheid buitenshuis, voorzitter Thoom Steur; en Communicatie en P.R., voorzitter Ad Bosch. Met totaal 35 leden zijn alle werkgroepen thans onderbezet. Hij roept de aanwezigen op, zich op te geven voor een van de werkgroepen. Ook vraagt Jan deze oproep door te geven aan vrienden en bekenden.

Hierna geeft Kees het woord aan wethouder Gina Kroon-Sombroek. Zij houdt een inleiding wat er deze middag het voetlicht zal passeren en welke inleiders dit voor hun rekening zullen nemen.
Mevr. Mariëlle Nooijens (gemeentelijk beleidsmedewerker Wmo): De uitvoering van de Wmo;
Mevr. Ankien Helgering (gemeentelijk senior beleidsmedewerker Samenleving): De woonzorg, belicht vanuit de Woonzorgvisie van de Gemeente.
Cees de Wit (manager zorg en dienstverlening van de Zorgcirkel): Zorg aan huis.
De wethouder vertelt uitgebreid over zorg en wonen; de plannen die er zijn en dat deze plannen waarschijnlijk niet haalbaar zullen blijken te zijn door de kortgeleden naar buiten gebrachte beleidsplannen van het nieuwe kabinet. De kortingen die de gemeente hierdoor krijgt opgelegd zijn aanzienlijk. Deze kortingen en bezuinigingen moeten nog wel door 2e en 1e kamer worden goedgekeurd. Ook de gemeentelijke woonzorgvisie wordt uitgelegd. Echter: bestaande cliënten krijgen tot 2015 nog niet te maken met veranderingen.

Mevr. Mariëlle Nooijens geeft middels een powerpointpresentatie een uiteenzetting van de werking van de Wmo nu en in de nabije toekomst. Als men een beroep wil doen op de Wmo het volgende:
Vooraleerst wendt men zich tot het Wmo-loket van de gemeente (in het gemeentehuis) voor informatie en advies m.b.t. individuele voorzieningen Wmo; zoals daar o.a. zijn: hulp bij het huishouden; vervoersvoorzieningen; woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen.
Het Wmo-loket is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur, op woensdag van 13.30 – 16.00 uur. Het telefoonnummer is 398345. Het E-mail adres is: loketwmo@edam-volendam.nl

Middels een “keukentafelgesprek” neemt een medewerker van de gemeente de mogelijkheden door om tot oplossingen te komen. Er wordt o.a. gekeken naar de eigen mogelijkheden en de zelfredzaamheid middels het eigen netwerk (mantelzorg). Met zelfredzaamheid houdt de cliënt op eigen kracht zoveel mogelijk zelf de regie over zijn leven. Door mantelzorgers uit zijn eigen netwerk behoudt de cliënt de eigen verantwoordelijkheid. Hij of zij kan nadenken over de vraag: “Is de huidige woning in de toekomst nog wel geschikt?” of “Wat kan ik zelf doen om de woning toekomstbestendig te maken?” Welke mogelijkheden biedt de Wmo (gemeente) om e.e.a. te realiseren?. Kortom: “Een slimme senior is op de toekomst voorbereid.”

Wat kun je zelf (laten) doen?
Bij renovatie: de woning drempelloos maken. Niveauverschillen in de tuin (laten) nivelleren. Nadenken over eventueel verhuizen naar een geschikte (gelijkvloerse) woning.
Wie gaat dat betalen? Voor de meeste voorzieningen vraagt de gemeente een eigen bijdrage. Hoeveel is de eigen bijdrage? De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten van de voorziening(en).
Per 1-1-2013 zijn de eigen bijdragen voor de Wmo en de AWBZ verhoogd en mede afhankelijk van het eigen vermogen van de cliënt. Deze vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen gaat per 1-1-2013 van 4% naar 12%.

Hoe zal de Wmo zich in de toekomst ontwikkelen?
Vanuit het Rijk komt er minder geld naar de gemeente voor uitvoering van de Wmo.
Meer taken worden gedecentraliseerd.
AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging worden overgeheveld naar de Wmo.
Er zijn plannen om het budget voor hulp in de huishouding te korten met 75%.
Kortom de gemeente zal meer moeten doen met minder geld.
Daarom zal de gemeente: samenwerking zoeken met organisaties; bevorderen van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers); een groter beroep doen op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van cliënten; een groter beroep doen op de eigen kracht van de burger.

Omdat het tijdpad nog ruimte laat, wordt besloten de presentatie van Mevr. Ankien Helgering nog vóór de pauze te houden..

Mevr. Ankien Helgering geeft middels een powerpointpresentatie een uiteenzetting van de Woonzorgvisie van de gemeente.
Er zijn de volgende woningen voor ouderen:
· Grootschalig beschermd : intramurale zorginstelling waarbij zorgindicatie via de AWBZ.
· Verzorgd wonen: zelfstandige woonvormen gecombineerd met zorg (bijv. aanleunwoningen en de nieuwbouwwoningen project Julianaweg)
· Nultreden woningen: de basisfuncties zijn alle gelijkvloers
(basisfuncties: woonkamer, keuken, badkamer, toilet en minimaal 1 slaapkamer)

Welke veranderingen vinden er plaats?
De dubbele vergrijzing; het percentage ouderen wordt steeds groter en de gemiddelde leeftijd van de ouderen wordt steeds hoger, er doen zich wijzigingen voor in het overheidsbeleid en de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen neemt toe.

Door de dubbele vergrijzing vindt er een ontgroening plaats; d.w.z. het aantal werkenden per gepensioneerde daalt.
In 2000 waren er 5 werkenden per 65+er.
In 2010 waren er 4 werkenden per 65+er.
In 2020 zullen er 3 werkenden per 67+er zijn.
In 2050 zullen er 2 werkenden per 67+er zijn.
Terwijl het aantal 65+ers stijgt van 15% in 2011 naar 25% in 2035, waarvan het aantal 75+ers stijgt van 5% in 2011 naar 13% in 2035.

De samenstelling van de buurten in Edam-Volendam nemend, blijkt dat de vergrijzing per buurt aangeeft waar in de nabije toekomst de meeste zorgvraag verwacht wordt. Per eind 2011 was de vergrijzing per buurt:
1. De planetenbuurt 54% is 55 jaar of ouder
2. De bloemenbuurt: 50% is 55 jaar of ouder
3. De Rozettenbuurt 45% is 55 jaar of ouder
4. Edam –Zuid 45% is 55 jaar of ouder

Wijzigingen in het overheidsbeleid:
· Taken van het rijk (AWBZ) naar gemeente (Wmo); begeleiding & dagbesteding; persoonlijke verzorging.
· Huishoudelijke hulp; verandert van een brede voorziening in een vangnet voor de kleine groep meest kwetsbaren
· Scheiden van wonen en zorg: mensen met een lagere zorgindicatie komen niet in aanmerking voor een verzorgingshuis, dus blijven thuis wonen en dienen zorg aan huis te ontvangen.

Voorkeur van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen:
· Bijna 90% van de 65+ers wil zelfstandig blijven wonen
· Pas wanneer het niet anders kan, gaat men nadenken over verhuizen:
o 6% heeft behoefte aan beschermd wonen vanwege dementie of vanwege veel beperkingen
o 6% heeft behoefte aan verzorgd wonen; zelfstandig wonen met 24-uurs zorg vanwege beperking in mobiliteit en behoefte aan verzorging.
N.B. Van de 90+ers woont ruim 50% nu nog zelfstandig

Hoe gaat de toekomst er uit zien
· Alleen nog mensen met een zwaardere zorgvraag wonen in een zorginstelling
· Nog meer dan nu blijven senioren lang zelfstandig wonen
· Meer behoefte aan zorg aan huis: Vrijwillige- en mantelzorg aangevuld met professionele zorg indien nodig. (Eigen regie)

Wat is de rol van de gemeente?
1. Aanspreekpunt(en) voor vragen over wonen met zorg.
2. Samen met externe partners onderzoek doen naar:
· Verzorgd wonen à la project Julianaweg; toevoegen waar mogelijk.
· Bevorderen van zorg in de buurt (incl. vrijwilligers en mantelzorgers).
· Spreek- luisterverbindingen toepassen in bestaande woningen.
· Meedoen van senioren stimuleren, ter voorkoming van eenzaamheid

Wat kunnen senioren zelf doen?
Vooral vooruit denken, dus een plan klaar hebben en houden voor de toekomst.
1. Nadenken over zorg of andere hulp.
2. Nadenken over wonen:
· Door tijdig woningaanpassingen te doen of
· Nagaan of verhuizen naar een nultredenwoning (koop of huur) een optie is
3. Actief bezig zijn, zodat u voldoende contacten houdt.
Waar kunt u terecht met vragen over wonen, zorg of activiteiten?
· Het Wmo-loket
· Het wijksteunpunt in Edam:
o De keuzeadviseur Wonen Zorg Welzijn (Rennie Groot)
o Wonen Plus (klussendienst – Sonja van Elmpt)
· Verhuizen:
o De Vooruitgang: Aanleunwoningen in Volendam en overige huurwoningen in Volendam
o De Wooncompagnie: Huurwoningen in Edam en 48 nultredenwoningen in de Broeckgouw
o De Zorgcirkel: Nicolaashof of de Meermin en aanleunwoninge in Edam
· Activiteiten:
o Vrijwilligersmakelaar (boekje Doe Mee)
o Club- en Buurthuiswerk (PX in Volendam en De Singel in Edam)
o Lang Leve Thuis (Wonen Plus)

Samengevat:
· Hoge zorgkosten en vergrijzing gaan hand in hand.
· De beperkte middelen worden ingezet voor de meest kwetsbaren
· Vooruit denken (Eigen regie en eigen kracht): Langer thuis blijven wonen en meer zelf doen of zelf regelen
· Ga na wat U zelf al kunt regelen op het gebied van Wonen, Zorg en Actie meedoen aan de samenleving.
· Wmo-loket en keuzeadviseur kunnen met u meedenken

Pauze (20 minuten)

Na de pauze krijgt Cees de Wit het woord. Hij geeft een voordracht over “Zorg aan huis”.
Na een opsomming wat er momenteel allemaal aan de hand is inzake de bezuinigingen. In de krant vandaag staat een artikel van Wouter Bos dat verhaalt dat er in totaal 46 miljard euro bezuinigd moet worden. Hiervan is nu 6 miljard euro gerealiseerd; nog 40 miljard euro te gaan. Er moeten nog heel wat keuzes gemaakt worden.

Ook in de zorg moeten een aantal pijnlijke keuzes worden gemaakt.
Een van deze keuzes is, dat we geen recht meer hebben op een plekje in een verzorgingshuis als we daar aan toe zijn. Om ieder die daar voor in aanmerking komt toch de nodige zorg te kunnen leveren zal het fenomeen aanleunwoningen dienen te worden uitgebreid. Deze woningen zijn o.a. voorzien van een alarmeringssysteem zodat de bewoner de mogelijkheid heeft aan te geven dat hij/zij zorg behoeft. Verder zal de thuiszorg in de wijk middels terugkeer van de wijkzuster weer worden opgepakt. De thuiszorg zal een grote vlucht nemen. Wij dienen de zorg naar de zorgvragers toe te brengen!

Nu overlijden er per jaar ongeveer 140 personen in de gemeente. Door de vergrijzing loopt dit aantal de komende jaren op tot 280 personen per jaar. Al deze personen hebben, voordat zij overlijden, zorg nodig. Wij zien ons geconfronteerd met een verdubbeling van de zorgvraag.

In de dagopvang worden nu 10 à 12 personen per dag begroet. In de toekomst wordt dat, doordat het aantal bedden in verzorgingshuizen sterk afneemt, ongeveer 150 personen per dag. Een zeer sterke stijging van de vraag. De horizon is die van het particulier initiatief.

Tot slot eindigt Cees de Wit met de slogan: “Alleen Sinterklaas is oud en ik blijf jong”.