All posts by junior-senior

Vergadering Seniorenraad

Datum: 16-07-2024

Locatie: Tulpenhof, Tulpenstraat 20, 1131 TZ Volendam Volendam

Tijd: 14.00uur

         

  Het jaarverslag 2023 van de Seniorenraad is toegevoegd aan Jaarverslagen 

AGENDA

 

  1. Opening.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededelingen.
  4. Binnengekomen en uitgegane stukken (reeds in uw bezit).
  5. Notulen vergadering 14 mei 2024 (reeds in uw bezit).
  6. Aktielijst korte en lange termijn 14 mei 2024 (reeds in uw bezit).
  16. Verslag werkgroepen.
  17. Rondvraag.
  18. Vaststellen datum volgende vergadering.
  19. Sluiting.

Pinautomaat in Edam

Datum: 19-01-2018

De Rabobank heeft ons geïnformeerd dat continuering van een geldautomaat in Edam ‘gewenst en toekomst-vast’ is. De ING Bank gaat nu alsnog naar mogelijkheden zoeken om een zogenaamde instore-geldautomaat op een locatie in Edam te plaatsen.

Onlangs hebben burgemeester Lieke Sievers en wethouder Hans Schütt een kennismakingsgesprek gehad met de directie van de Rabobank Waterland e.o. In dit gesprek is aandacht gevraagd voor het niet meer beschikbaar zijn van een geldautomaat in Edam, na de brand in de Hoogstraat.

De heer Maes en mevrouw Sterenborg-Pinxt hebben toegezegd dat de Rabobank zich sterk zou maken om dit onderwerp besproken te krijgen in de landelijke projectgroep waarin de grote banken in ons land de overdracht van al hun geldautomaten naar GSN (Geld Service Nederland) voorbereiden.

De directie van de Rabobank heeft ons geïnformeerd dat hun lobby er toe geleid heeft dat in deze projectgroep is vastgesteld dat continuering van een geldautomaat in Edam ‘gewenst en toekomst-vast’ is. De ING Bank gaat nu alsnog naar mogelijkheden zoeken om een zogenaamde instore-geldautomaat op een locatie in Edam te plaatsen.

Gratis iPad cursus

Datum: 17-01-2018

Locatie: Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam biedt elke inwoner van 65 jaar en ouder een gratis I-pad kennismakingscursus aan.
In 5 lessen legt een getrainde vrijwilliger u de eerste beginselen uit van het omgaan met de I-pad.
U hoeft hiervoor zelf geen I-pad te hebben. Zolang de zelfmakingscursus duurt krijgt U gratis en geheel vrijblijvend een I-pad tot uw beschikking.

Stap in de digitale wereld en meld u aan!

Afscheid Cees de Boer

Datum: 16-01-2018

Cees had vorig jaar al laten doorschemeren dat hij binnen niet al te lange tijd uit de seniorenraad wilde stappen. Dit jaar werd hij plotseling geconfronteerd met een levensgevaarlijke aandoening in de aorta. Gelukkig werd het niet fataal en kon chirurgisch ingrijpen in het ziekenhuis hem weer op de been helpen. Het genezingsproces gaat echter langzaam en Cees ervaart dagelijks dat een mens niet te veel van zijn lichaam kan vergen.

Voor Cees is het nu duidelijk dat hij het veel kalmer aan moet gaan doen. Het ligt niet in zijn aard om zijn vrijwilligerswerk op een laag pitje te zetten. Hij heeft zich tot nu toe altijd voor 100 procent ingezet.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de seniorenraad. Ongeëvenaard was zijn inbreng ( zowel inhoudelijk als tekstueel ) bij onze advisering aan de gemeente voor wat betreft diverse beleidsvoornemens. Een belangrijke rol heeft hij ook gespeeld bij de totstandkoming van de Koepel Sociaal Domein.

Voor de werkgroep Zorg en Welzijn was hij een geweldige secretaris. Zijn vertrek daar is een ernstige aderlating. Wij zullen hem missen.

Wij zullen proberen door te gaan met wat Cees ter harte gaat: het behartigen van de belangen van de senioren.

Cees bedankt. Wij wensen jou en je vrouw Cisca het allerbeste, de broodnodige rust en volledige beterschap.

Afscheid Nel Tol

Datum: 17-07-2017

Locatie: Edam-Volendam

Afscheid van mevr. N. Tol-Schilder

Ons aller Nel heeft aangegeven dat zij haar taak als secretaris van de werkgroep Mobiliteit en veiligheid gaat neerleggen. Zij vindt dat de werkgroep ook zonder haar wel zal blijven bestaan. Nel heeft vanaf de oprichting van deze werkgroep haar taak consciëntieus uitgevoerd en altijd haar steentje bijgedragen als secretaris maar ook langs de weg om eventuele problemen in kaart te brengen Wij zullen Nel dus missen tijdens het overleg, vaak bij haar thuis, waar haar inbreng groot en zeer nuttig was. Gelukkig kan zij ons via haar echtgenoot Thames blijven volgen en misschien toch nog haar inbreng hebben.

Wij hopen en vertrouwen er op dat wij je nog vaak mogen tegenkomen en schroom niet om je opmerkingen te berde te brengen

Groet namens de werkgroep

T. Steur

Verslag voorlichtingsmiddag 7 april 2016

Datum: 24-05-2016

Op veler verzoek plaatsen wij de integrale tekst van het verslag van de voorlichtingsmiddag die op 7 april is gehouden in De Jozef. Inleiders deze middag waren Mevr. Dr. A. Glas, ouderengeneeskundige en Mevr. Mr. E.M. Verhagen, notaris., zoals dit is gepubliceerd in de NIVO.

Verslag voorlichtingsmiddag stichting Seniorenraad Edam-Volendam d.d. 7 april 2016

Na de opening door Lia Guijt (dagvoorzitter) en een inleiding van Jan Tol (voorzitter Seniorenraad),

hield mevr. Annemieke Glas, specialist ouderengeneeskunde, een boeiende presentatie met als titel “Spreek op tijd over uw levenseinde”.

Volgens dokter Glas komt het nog te vaak voor, dat patiënten (te) laat of helemaal niet willen praten over de gewenste gang van zaken rondom hun levenseinde. Met name het wel of niet-reanimeren in voorkomende gevallen kan dan mogelijk niet overeenkomstig de wensen van de patiënten zijn.

In een gesprek met de behandelend arts kunt u uw wensen kenbaar maken. Wat wilt u wel en wat wilt u niet. Dit gesprek kan ook gevoerd worden met familie, vrienden, een geestelijk verzorger van de kerk en iemand die de patiënt vertegenwoordigt of een andere dokter. Deze wilsverklaring van de patiënt wordt vervolgens op schrift gesteld, gedateerd en door de patiënt en zijn vertegenwoordiger ondertekend. Het is goed te weten dat de vertegenwoordiger verantwoordelijk is voor communicatie met de rest van de familie. Dokter Glas legde uit dat er nog vele dilemma’s overblijven en benadrukte dat de wilsverklaring steeds opnieuw moeten worden herbevestigd. Uit bescherming van de patiënt en nabestaanden. Mevr. Glas benadrukte dat communicatie met de patiënt voor de artsen essentieel blijft.

Na de pauze heeft notaris Liesbeth Verhagen een presentatie gegeven. Ze vertelde dat een levenstestament erg nuttig kan zijn. Een levenstestament is eigenlijk een volmacht. Op grond van het levenstestament kunnen uw echtgenoot of kinderen uw zakelijke belangen behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Zij kunnen dus, als dat nodig is, bijvoorbeeld uw woning verkopen en zelfs schenkingen doen aan de kinderen of kleinkinderen.

Als u geen levenstestament heeft, dan is de familie in zo’n situatie genoodzaakt om een bewindvoerder te benoemen. Een bewindvoerder is echter aan strenge regels gebonden; hij heeft toestemming van de rechter nodig voor iedere handeling boven € 1500, hij moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter en hij mag in beginsel geen schenkingen meer doen. Die beperkingen worden in de meeste families als zeer bezwaarlijk ervaren. Bovendien kan dit een negatief effect hebben op de vermogensplanning, want in het geval een ouder naar een zorginstelling moet, dan kan het financieel gunstig zijn om – met name na de verkoop van het huis – wel schenkingen te kunnen doen! Het levenstestament is vooral populair geworden omdat het een mogelijkheid geeft om invloed te hebben op de hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg.

Vervolgens heeft de notaris een uitleg gegeven over het wettelijk erfrecht. Ze wees erop dat veel oudere testamenten gewijzigd zouden moeten worden. Daar staat soms de langstlevende echtgenoot als enig erfgenaam in beschreven. Fiscaal is dat erg ongunstig, omdat de kinderen dan bij het tweede overlijden alles van de langstlevende ouder erven. Ze missen daarmee hun vrijstelling van hun eerst overleden ouder en ze betalen meer belasting in het hogere tarief. Ook zijn de opeisingsgronden in oude testamenten nog niet afgestemd op de huidige wetgeving. Zo vinden mensen het in deze tijd belangrijk dat de erfenis van de kinderen opeisbaar wordt als de langstlevende echtgenoot in een niet-particuliere zorginstelling worden opgenomen.

In oudere testamenten staat ook vaak een vaste rente vermeld, als het gaat om de vorderingen die de kinderen hebben op de langstlevende ouder. Fiscaal is het raadzaam om een flexibel testament te hebben, zodat pas na het eerste overlijden bepaald hoeft te worden of, en zo ja, welke rente afgesproken wordt. Die rentekeuze is van invloed op de hoogte van de eerste en tweede successieaanslag.

Notaris Verhagen gaf nog als tip dat kleinkinderen tegenwoordig ook een vrijstelling hebben om van hun opa of oma te erven. Die vrijstelling bedraagt ruim € 20.000 per kleinkind, zowel van opa als van oma. Die vrijstelling hoeft natuurlijk niet helemaal benut te worden, maar het kan aardig zijn om de kleinkinderen een bepaald bedrag te legateren en om daarmee 10% of 20% belasting te besparen.

En tot slot: denkt u aan de uitsluitingsclausule in uw testament? U wilt toch niet dat uw kind de erfenis met zijn of haar ex-partner moet delen, als uw kind in een scheiding raakt.

Indien u uw eigen testament wilt laten controleren of als u uw eigen situatie wilt bespreken, dan bent u van harte welkom om een vrijblijvende afspraak te maken bij notariskantoor Feitsma Verhagen in Volendam.

Deze voorlichtingsmiddag werd gehouden in De Jozef, en bezocht door ongeveer 130 personen, waaronder wethouder Koning, de gemeenteraadsleden Erik Schokker en Dorethy van den Heuvel, alsmede de voormalige wethouders Rijkenberg en Luyckx.

Er was volop ruimte voor vragen vanuit het publiek waar ook veel gebruik van werd gemaakt. Tevreden en verrijkt met kennis verlieten de bezoekers na afloop enthousiast de zaal.

gebouw De Seevanck in Oosthuizen

Datum: 08-05-2017

Locatie: De Seevanck - Oosthuizen

Activiteiten die plaatsvinden in De Seevanck te Oosthuizen

• Restaurant De Appeltuin incl. maaltijdvoorziening via de Cirkeldis (maaltijd op
aanvraag). Elke ochtend koffie drinken met een activiteit.
• Project “Samen aan tafel”, dagelijks kan de tafeltje Dekje maaltijd genuttigd in De
Seevanck, in samenwerking met WonenPlus.
• De gezamenlijke ruimte ‘De Appeltuin” is een ontmoetingsplek met
diverse mogelijkheden voor meerdere gebruikers. Ook voor feesten etc.
MaandelijkseThemamaaltijden voor senioren uit de gemeente
• Maandelijkse lunch voor senioren uit de gemeente.
• Tafeltje Dekje uitgifte, verzorgd door SBS 55+
• Door de week dagelijks dagbesteding voor mensen met dementie met een WMO – of
VPT (volledig pakket thuis) indicatie.
• Wekelijks Culturele en publieksvoorzieningen: handwerkclub ,klaverjasclub, gymclub,
koersbal, teken/kleur club.
• Open activiteitenprogramma (Bingo, optredens, spelmiddagen etc.)
• Biljart mogelijkheid.
• Dinsdag drinkt wandelclub v/d huisarts koffie in de Appeltuin.
• Informatieve bijeenkomsten: door wijkverpleegkundige i.s.m. andere zorg – en
welzijn organisaties.Bijvoorbeeld i.s.m. wijkagent/brandweer, gemeente (huis v/d
toekomst) , Alzheimer Nederland.
• Incidentele publieksvoorzieningen: verkoop en show van kleding, schoenen, opticien,
rollatorkeuring, Visio (info voor blinden en slechtzienden).
• IPad cursus in samenwerking met SBS + , één a twee keer per jaar.
• Maandelijks Repair café.
• Faciliteit voor bijzondere evenementen; open dagen, kerst, pasen.
• Organiseren van uitstapjes, ook voor thuiswonenden uit de wijk.
• Mantelzorgbijeenkomsten i.s.m. Wonen Plus zoals de mantelzorg dag .
• Zomermaanden; Woensdagavond ; rolstoel wandelclub.
• Rolstoelvierdaagse jaarlijks in juni.
• Zonnebloem koffieochtend ; 1 a 2 keer per jaar, ook serveren zij een kerstdiner voor
een aantal zorgvragers met het Jumbo kerstpakket.
• De bewoners van De Notaris kunnen gebruik maken van het Seevanck programma
maar hebben ook eigen kleine activiteiten (zoals wandelen, boodschappen doen etc.)
die gericht zijn op mensen met dementie. Tevens zijn er in De Notaris drie keer per
jaar familiediners en komt er maandelijks een zanger/muzikant en een Reiki voet
masseuse, wekelijks gaan een aantal bewoners zwemmen en komt de beweegdocent.
De Notaris kent z’n eigen dynamiek aan activiteiten gericht op de doelgroep.
• Er zijn ruim 30 vrijwilligers werkzaam binnen De Seevanck & De Notaris
(geplaatst op 8 mei 2017)

Informatiemiddag 7 april 2016

Datum: 30-03-2017

Verslag van de 7 april 2016 gehouden informatiemiddag. (Geplaatst 18 april)

Verslag voorlichtingsmiddag stichting Seniorenraad Edam-Volendam d.d. 7 april 2016

Na de opening door Lia Guijt (dagvoorzitter) en een inleiding van Jan Tol (voorzitter Seniorenraad),
hield mevr. Annemieke Glas, specialist ouderengeneeskunde, een boeiende presentatie met als titel “Spreek op tijd over uw levenseinde”.

Volgens dokter Glas komt het nog te vaak voor, dat patiënten (te) laat of helemaal niet willen praten over de gewenste gang van zaken rondom hun levenseinde. Met name het wel of niet-reanimeren in voorkomende gevallen kan dan mogelijk niet overeenkomstig de wensen van de patiënten zijn.

In een gesprek met de behandelend arts kunt u uw wensen kenbaar maken. Wat wilt u wel en wat wilt u niet. Dit gesprek kan ook gevoerd worden met familie, vrienden, een geestelijk verzorger van de kerk en iemand die de patiënt vertegenwoordigt of een andere dokter. Deze wilsverklaring van de patiënt wordt vervolgens op schrift gesteld, gedateerd en door de patiënt en zijn vertegenwoordiger ondertekend. Het is goed te weten dat de vertegenwoordiger verantwoordelijk is voor communicatie met de rest van de familie. Dokter Glas legde uit dat er nog vele dilemma’s overblijven en benadrukte dat de wilsverklaring steeds opnieuw moet worden herbevestigd, ter bescherming van de patiënt en de nabestaanden. Mevr. Glas benadrukte dat communicatie met de patiënt voor de artsen essentieel blijft.

Na de pauze heeft notaris Liesbeth Verhagen een presentatie gegeven. Ze vertelde dat een levenstestament erg nuttig kan zijn. Een levenstestament is eigenlijk een volmacht. Op grond van het levenstestament kunnen uw echtgenoot of kinderen uw zakelijke belangen behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Zij kunnen dus, als dat nodig is, bijvoorbeeld uw woning verkopen en zelfs schenkingen doen aan de kinderen of kleinkinderen.

Als u geen levenstestament heeft, dan is de familie in zo’n situatie genoodzaakt om een bewindvoerder te benoemen. Een bewindvoerder is echter aan strenge regels gebonden; hij heeft toestemming van de rechter nodig voor iedere handeling boven € 1500, hij moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de rechter en hij mag in beginsel geen schenkingen meer doen. Die beperkingen worden in de meeste families als zeer bezwaarlijk ervaren. Bovendien kan dit een negatief effect hebben op de vermogensplanning, want in het geval een ouder naar een zorginstelling moet, dan kan het financieel gunstig zijn om – met name na de verkoop van het huis – wel schenkingen te kunnen doen! Het levenstestament is vooral populair geworden omdat het een mogelijkheid geeft om invloed te hebben op de hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg.

Vervolgens heeft de notaris een uitleg gegeven over het wettelijk erfrecht. Ze wees erop dat veel oudere testamenten gewijzigd zouden moeten worden. Daar staat soms de langstlevende echtgenoot als enig erfgenaam in beschreven. Fiscaal is dat erg ongunstig, omdat de kinderen dan bij het tweede overlijden alles van de langstlevende ouder erven. Ze missen daarmee hun vrijstelling van hun eerst overleden ouder en ze betalen meer belasting in het hogere tarief. Ook zijn de opeisingsgronden in oude testamenten nog niet afgestemd op de huidige wetgeving. Zo vinden mensen het in deze tijd belangrijk dat de erfenis van de kinderen opeisbaar wordt als de langstlevende echtgenoot in een niet-particuliere zorginstelling worden opgenomen.

In oudere testamenten staat ook vaak een vaste rente vermeld, als het gaat om de vorderingen die de kinderen hebben op de langstlevende ouder. Fiscaal is het raadzaam om een flexibel testament te hebben, zodat pas na het eerste overlijden bepaald hoeft te worden of, en zo ja, welke rente afgesproken wordt. Die rentekeuze is van invloed op de hoogte van de eerste en tweede successieaanslag.

Notaris Verhagen gaf nog als tip dat kleinkinderen tegenwoordig ook een vrijstelling hebben om van hun opa of oma te erven. Die vrijstelling bedraagt ruim € 20.000 per kleinkind, zowel van opa als van oma. Die vrijstelling hoeft natuurlijk niet helemaal benut te worden, maar het kan aardig zijn om de kleinkinderen een bepaald bedrag te legateren en om daarmee 10% of 20% belasting te besparen.

En tot slot: denkt u aan de uitsluitingsclausule in uw testament? U wilt toch niet dat uw kind de erfenis met zijn of haar ex-partner moet delen, als uw kind in een scheiding raakt.

Indien u uw eigen testament wilt laten controleren of als u uw eigen situatie wilt bespreken, dan bent u van harte welkom om een vrijblijvende afspraak te maken bij notariskantoor Feitsma Verhagen in Volendam.

Deze voorlichtingsmiddag werd gehouden in De Jozef, en bezocht door ongeveer 130 personen, waaronder wethouder Koning, de gemeenteraadsleden Erik Schokker en Dorethy van den Heuvel, alsmede de voormalige wethouders Rijkenberg en Luyckx.

Er was volop ruimte voor vragen vanuit het publiek waar ook veel gebruik van werd gemaakt. Tevreden en verrijkt met kennis verlieten de bezoekers na afloop enthousiast de zaal.

Welkomstwoord Voorzitter

Datum: 06-01-2017

Locatie: Edam-Volendam

Welkom op de website van Seniorenraad Edam-Volendam

Geachte bezoeker,

De website biedt een rijke keuze aan actuele informatie over onderwerpen waar de Seniorenraad zich
ten behoeve van de ouderen in onze gemeente mee bezighoudt.

Ook vindt u algemene informatie over de wijze waarop de Seniorenraad is georganiseerd, de vier
werkgroepen van de Seniorenraad en hun activiteiten.

Daarnaast kunt u via deze website in contact treden en uw opmerkingen, meningen, vragen, ideeën enz
aan de Seniorenraad voorleggen. U kunt erop rekenen dat de Seniorenraad zal reageren.

Een nieuwe ontwikkeling is de oprichting van Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam (KSD) per 1
oktober 2016. De Seniorenraad werkt samen met de Wmo-raad, de Jeugdraad en de Participatieraad
onder deze Koepel.

Binnenkort zal op onze website een link worden gelegd naar de website van Koepel Sociaal Domein
Edam-Volendam.

Ik vertrouw erop dat onze website veelvuldig door u en andere
geïnteresseerden zal worden geraadpleegd.

Jan Tol, voorzitter Seniorenraad Edam-Volendam