Actie Seniorenraad inzake begrafenisfonds goed ontvangen

Datum: 11-03-2007

Ruim 600 brieven met aansprakelijkstelling naar begrafenisfonds en bisschop

In de Nivo van 20 en 27 december 2006 heeft de Seniorenraad de deelnemers van het Begrafenisfonds Jozef van Arimathea (hierna Begrafenisfonds) geadviseerd zich hun rechten nadrukkelijk voor te behouden in verband met de overdracht van de verzekeringsafdeling van het Begrafenisfonds per 1 januari 2007 aan AEGON NabestaandenZorg N.V. In het kader van die overdracht is de deelnemers een nieuw aanbod gedaan voor een overlijdensrisicoverzekering. Dit aanbod hield in: een lagere uitkering dan die van het Begrafenisfonds en met name voor de senioren tegen een hogere premie.
Om zich de rechten voor te behouden was bij deze berichten een voorbeeldbrief gevoegd, die na voorzien te zijn van naam, adres, postcode, woonplaats en handtekening kon worden opgestuurd naar de Seniorenraad. Wij zouden dan zorgdragen voor een geregistreerde doorzending naar het Begrafenisfonds en naar de bisschop van Haarlem.

De Seniorenraad heeft tot nu toe 610 brieven ontvangen. Een aantal brieven is door meerdere deelnemers en/of mede namens partners en/of kinderen ondertekend. Deze brieven vertegenwoordigen 1128 deelnemers. Dit mag een goede respons worden genoemd.

Op 9 februari 2007 zijn kopieën van deze 610 brieven aangetekend gezonden aan het bestuur van het Begrafenisfonds en aan de bisschop van Haarlem Monseigneur Punt. Hierbij heeft de Seniorenraad zich bereid verklaard om op verzoek van het bestuur van het Begrafenisfonds en/of de Raad van Toezicht van het Begrafenisfonds en/of Monseigneur Punt als intermediair deel te nemen aan nader overleg om wegen te verkennen om gedupeerde deelnemers in der minne schadeloos te stellen. Het doel is de rechten van de deelnemers veilig te stellen.

Nader onderzoek noodzakelijk
Het dagelijkse bestuur van de Seniorenraad heeft inmiddels twee gesprekken gevoerd met de heer Buurman, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Begrafenisfonds. Tevens heeft de Seniorenraad over deze zaak overleg gehad met de Nabestaandenvereniging. Uit de gevoerde gesprekken is duidelijk geworden dat er tal van vragen zijn die om nader onderzoek vragen. Om vruchtbaar overleg te kunnen voeren over een minnelijke oplossing zal eerst dit onderzoek moeten hebben plaatsgevonden. Gezien het belang van dit onderzoek, zijn wij van mening dat dit uitgevoerd dient te worden door een onafhankelijke groep van deskundigen die het vertrouwen geniet van de Volendamse gemeenschap. Zodra alle openstaande vragen zijn beantwoord, kan worden bezien welke mogelijkheden er zijn de gedupeerde deelnemers te compenseren. Als die mogelijkheden er niet of in onvoldoende mate zijn, kunnen deze deelnemers de stap naar de rechter zetten. Voor de goede orde wijzen wij erop dat wij niet optreden als vertegenwoordiger van de gedupeerde deelnemers. Dat wil zeggen dat het een ieder vrijstaat voor zich zelf de afweging te maken of hij / zij een eventueel compensatieaanbod toereikend vindt.

Op dit moment is de Seniorenraad van mening dat eerst al het mogelijke moet worden gedaan om een minnelijke regeling te bereiken. Daar wil de Seniorenraad zich ook voor inzetten.

Zodra er meer nieuws is zal hierover worden gecommuniceerd.

Het bestuur van de Stichting Seniorenraad Edam-Volendam