Test verkiezingsprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Datum: 05-03-2014

Speerpunten Seniorenraad inzake gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Vergelijking verkiezingsprogramma’s politieke partijen op seniorenbeleid

Seniorenraad Edam-Volendam test verkiezingsprogramma’s.
Het zal u niet zijn ontgaan in de media dat in 2015 gemeenten verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De overheveling van deze beleidsterreinen door de rijksoverheid heeft geleid tot het samenstellen van “10 speerpunten voor een seniorvriendelijk beleid in de gemeente Edam-Volendam”.
Om de belangen van de senioren in onze gemeente zo goed mogelijk te behartigen nu de verkiezingen in aantocht zijn, heeft de Seniorenraad samen met de voorzitter van de WMO-Raad eind 2013 de 10 speerpunten met alle politieke partijen in onze gemeente uitvoerig besproken (behalve Trots, die partij had zich toen nog niet aangemeld).
Deze 10 “SPEERPUNTEN” vindt u op onze website www.seniorenraadedamvolendam.nl. Ze zijn de moeite van het lezen waard.
Om te zien wat het resultaat is geweest van onze gesprekken, heeft de Seniorenraad van de politieke partijen CDA, GroenLinks, Lijst Kras, PvdA, VD’80 en VVD de verkiezingsprogramma’s bekeken. De verkiezingsprogramma’s kunt u lezen op de website www.edam-volendam.nl
Zijn de speerpunten terug te vinden? Hoe duidelijk? Hoe nadrukkelijk? Maken ze er zelf ook een speerpunt van in hun beleid?
Dit vergelijkend onderzoek staat ook op onze website www.seniorenraadedamvolendam.nl.
Kijk daar ook even naar. Dan ziet u hoe er gewaardeerd is en hoe de fracties scoren op de 10 speerpunten. De verschillen tussen de politieke partijen zijn opmerkelijk te noemen. Naast de 10 speerpunten zijn nog drie andere seniorvriendelijke programmapunten toegevoegd die door enkele politieke partijen zelf zijn benoemd. Ook die punten heeft de seniorenraad van een waardering voorzien.
Dat sommige partijen nog steeds weinig aandacht besteden aan de senioren verbaast ons. Immers, de senioren maken op dit moment al een heel groot deel van de kiesgerechtigde bevolking uit en dat deel wordt alleen maar groter!
Wij hopen u te kunnen helpen bij uw keuze en roepen u nadrukkelijk op:
GA STEMMEN!!

Seniorenraad Edam-Volendam.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART 2014
Samenleven en samenwerken
Uitgangspunt van gemeentelijk beleid dient te zijn dat burgers in een gemeente samen zorgen voor een leefbare omgeving. De gemeente stimuleert burgerinitiatieven en bevordert dat burgers van alle generaties betrokken zijn bij hun gemeente of buurt.
Dit beleid is er voor ouderen en voor jongeren en speelt de generaties niet tegen elkaar uit.
Hiervan uitgaande reikt de Seniorenraad Edam-Volendam u graag onderstaande SPEERPUNTEN van beleid aan voor de komende raadsperiode.

SPEERPUNTEN VOOR EEN SENIORVRIENDELIJK BELEID IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

1.
Eén loket functie.

Uw partij wil in de komende raadsperiode binnen de ambtelijke organisatie de één-loket functie tot stand brengen met betrekking tot alle gemeentelijke diensten, gemeentebreed.
Dat wil zeggen: het omvormen van het huidige Wmo-loket naar een laagdrempelig,
vriendelijk loket waar de burger voor alle zaken terecht kan en waar oplossingen geboden
worden. Met behulp van ICT is het eventueel mogelijk de één-loket functie op diverse
locaties te realiseren, b.v. in wijksteunpunten.

2.
Realiseren seniorenwoningen/seniorenvoorzieningen op het terrein voormalige
LHNO aan de Julianaweg.

Uw partij laat de unieke kans om seniorenwoningen en seniorenvoorzieningen te realiseren op deze prachtige locatie, in het centrum, nabij winkels en andere seniorenwoningen, niet onbenut.
U zet zich in voor voldoende betaalbare levensloopbestendige huurwoningen.
Daarnaast streeft u ook naar de realisatie van een aantal grotere units seniorenwoningen
(100 – 175 m2), vooral in ongestapelde vorm.

3.
Renovatie De Meermin.

Uw partij benadrukt de noodzaak van een snelle en doortastende aanpak van de problematiek rond De Meermin in Edam, gericht op het belang van de ouderen.

4.
Realisatie Woon-Zorg-Complex (WoZoCo) in de Broeckgouw.

Uw partij stimuleert het college van Burgemeester en wethouders om samen met alle betrokken partijen een snelle realisatie van een volwaardig WoZoCo in de Broeckgouw te bewerkstelligen.

5.
Toegankelijkheid openbare gebouwen.

Uw partij vraagt aandacht voor de verbetering van toegang tot- en begaanbaarheid in openbare gebouwen en toetsing van nieuwbouwplannen voor openbare gebouwen op toegankelijkheid en begaanbaarheid voor gehandicapten en ouderen.
U streeft ook naar toegankelijke, drempelvrije winkels.

6.
Seniorvriendelijk vervoer en goede bestrating in Edam-Volendam.

Uw partij streeft naar goed en veilig, seniorvriendelijk openbaar vervoer, gebruiksvriendelijke bestrating en goed onderhouden trottoirs en fietspaden.

7.
Informatieverstrekking m.b.t. bestaande voorzieningen voor senioren.

Uw partij onderschrijft het belang van gerichte en herhaalde voorlichting en informatie over wonen-met-zorg, de Wmo en alle andere specifieke voorzieningen, bestemd voor senioren. In het bijzonder geldt dit bij veranderende regelgeving, w.o. decentralisaties.

8.
Besteding WMO gelden en effectieve inspraak.

Uw partij staat er op dat de gelden, die de gemeente ontvangt voor de Wmo, ook
daadwerkelijk worden besteed aan zorg en dienstverlening binnen het kader van de Wmo.
De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van bijzondere bijstand en
bevordert optimaal gebruik daarvan, rekening houdend met stapeling van kosten.
Uw partij zorgt er voor dat de gemeente een effectieve inspraak van ouderen faciliteert bij de totstandkoming van voor senioren relevante, vraaggerichte voorzieningen.

9.
Wijkverpleegkundige.

Uw partij bepleit het aanstellen en inschakelen van de wijkverpleegkundige ter bevordering van een goede samenhang tussen verschillende soorten (eerstelijns)zorg (o.a. huisartsen), informele zorg en welzijnsvoorzieningen.

10.
Mantelzorgers, vrijwilligers.

Uw partij ijvert voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, zodat ze niet overbelast raken.

Tot slot :
– Besef dat senioren, net als alle anderen, uw volledige politieke aandacht verdienen !
– Besef dat een groot deel van uw kiezers senioren zijn en dat hun aantal alleen maar
toeneemt!
– Besef dat ook u ooit senior wordt en dan van de bestaande voorzieningen gebruik moet
maken!
– Laat dat besef tot uiting komen in uw verkiezingsprogramma!

De Seniorenraad van de gemeente Edam-Volendam