Category Archives: Mededelingen

Afscheid Cees de Boer

Datum: 16-01-2018

Cees had vorig jaar al laten doorschemeren dat hij binnen niet al te lange tijd uit de seniorenraad wilde stappen. Dit jaar werd hij plotseling geconfronteerd met een levensgevaarlijke aandoening in de aorta. Gelukkig werd het niet fataal en kon chirurgisch ingrijpen in het ziekenhuis hem weer op de been helpen. Het genezingsproces gaat echter langzaam en Cees ervaart dagelijks dat een mens niet te veel van zijn lichaam kan vergen.

Voor Cees is het nu duidelijk dat hij het veel kalmer aan moet gaan doen. Het ligt niet in zijn aard om zijn vrijwilligerswerk op een laag pitje te zetten. Hij heeft zich tot nu toe altijd voor 100 procent ingezet.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de seniorenraad. Ongeëvenaard was zijn inbreng ( zowel inhoudelijk als tekstueel ) bij onze advisering aan de gemeente voor wat betreft diverse beleidsvoornemens. Een belangrijke rol heeft hij ook gespeeld bij de totstandkoming van de Koepel Sociaal Domein.

Voor de werkgroep Zorg en Welzijn was hij een geweldige secretaris. Zijn vertrek daar is een ernstige aderlating. Wij zullen hem missen.

Wij zullen proberen door te gaan met wat Cees ter harte gaat: het behartigen van de belangen van de senioren.

Cees bedankt. Wij wensen jou en je vrouw Cisca het allerbeste, de broodnodige rust en volledige beterschap.

Afscheid Nel Tol

Datum: 17-07-2017

Locatie: Edam-Volendam

Afscheid van mevr. N. Tol-Schilder

Ons aller Nel heeft aangegeven dat zij haar taak als secretaris van de werkgroep Mobiliteit en veiligheid gaat neerleggen. Zij vindt dat de werkgroep ook zonder haar wel zal blijven bestaan. Nel heeft vanaf de oprichting van deze werkgroep haar taak consciëntieus uitgevoerd en altijd haar steentje bijgedragen als secretaris maar ook langs de weg om eventuele problemen in kaart te brengen Wij zullen Nel dus missen tijdens het overleg, vaak bij haar thuis, waar haar inbreng groot en zeer nuttig was. Gelukkig kan zij ons via haar echtgenoot Thames blijven volgen en misschien toch nog haar inbreng hebben.

Wij hopen en vertrouwen er op dat wij je nog vaak mogen tegenkomen en schroom niet om je opmerkingen te berde te brengen

Groet namens de werkgroep

T. Steur

Welkomstwoord Voorzitter

Datum: 06-01-2017

Locatie: Edam-Volendam

Welkom op de website van Seniorenraad Edam-Volendam

Geachte bezoeker,

De website biedt een rijke keuze aan actuele informatie over onderwerpen waar de Seniorenraad zich
ten behoeve van de ouderen in onze gemeente mee bezighoudt.

Ook vindt u algemene informatie over de wijze waarop de Seniorenraad is georganiseerd, de vier
werkgroepen van de Seniorenraad en hun activiteiten.

Daarnaast kunt u via deze website in contact treden en uw opmerkingen, meningen, vragen, ideeën enz
aan de Seniorenraad voorleggen. U kunt erop rekenen dat de Seniorenraad zal reageren.

Een nieuwe ontwikkeling is de oprichting van Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam (KSD) per 1
oktober 2016. De Seniorenraad werkt samen met de Wmo-raad, de Jeugdraad en de Participatieraad
onder deze Koepel.

Binnenkort zal op onze website een link worden gelegd naar de website van Koepel Sociaal Domein
Edam-Volendam.

Ik vertrouw erop dat onze website veelvuldig door u en andere
geïnteresseerden zal worden geraadpleegd.

Jan Tol, voorzitter Seniorenraad Edam-Volendam

Buurtpreventie

Datum: 17-11-2018

Op 13 september 2016 was er een bijeenkomst over WhatsApp buurtpreventie georganiseerd door de gemeente. Aangezien wij het belangrijk vinden dat ook onze doelgroep goed wordt geïnformeerd is deze bijeenkomst bijgewoond door enkele leden van de senioren-raad. Van de belangrijkste punten is een flyer/brochure gemaakt, die wij direct hebben opgevraagd. Wij willen onze senioren die geen gebruik maken van de moderne communicatielijnen er vooral op wijzen dat ook zij er aan mee kunnen werken om de buurt veilig te houden. Bij het zien van een verdacht persoon, neem contact op met 112, vraag naar de politie en volg de instructies op. Eventueel kan men zich aanmelden bij Burgernet enz.

Aandacht voor senioren en zorgbehoevenden bij de lokale politieke partijen

Datum: 21-01-2016

De coalitie bestaat uit de partijen:      Lijst Kras                                           6             raadszetels

                                                           CDA                                                   4             raadszetels

                                                           Zeevangs Belang                               4             raadszetels

                                                           VVD                                                    3             raadszetels        

                                                           Totaal                                                17          raadszetels

Het college bestaat uit: 

Burgemeester Willem van Beek,                                             o.a. Algemene zaken, burgerzaken, personeelszaken,  algemene communicatie, regionale zaken.

Wethouder Albert Koning, Lijst Kras                        o.a. Ruimtelijke ordening, grondexploitaties.

Wethouder Gina Kroon-Sombroek, CDA                 o.a. Sociaal Domein, onderwijs, cultuur.

Wethouder Wim Runderkamp, VVD                         o.a. Openbare Ruimte en Verkeer, openbare werken.

Wethouder Hans Schütt, Zeevangs Belang             o.a. Financiën en Economische Zaken.    

In onderstaand overzicht zijn de partijen in alfabetische volgorde gerangschikt en waar mogelijk per onderwerp samengevoegd. Er zijn in de vier verkiezingsprogramma’s 52 keer aandachtspunten voor senioren en zorgbehoevenden gevonden. Soms worden dezelfde aandachtspunten door meerdere partijen genoemd.

CDA:                                19   aandachtspunten, waarvan Speerpunten Seniorenraad 2015:  8
Lijst Kras                           8   aandachtspunten, waarvan Speerpunten Seniorenraad 2015:  5
 VVD:                               10   aandachtspunten, waarvan Speerpunten Seniorenraad 2015:  2
Zeevangs Belang:           15   aandachtspunten, waarvan Speerpunten Seniorenraad 2015:  3

Totaal                              52                                                                                                      18

Van de in de verkiezingsprogramma genoemde 52 aandachtspunten zijn er 30 (soms min of meer) terug te vinden in het Coalitieakkoord 2016-2022.                                             

NR.

PARTIJ

PROGRAMMA-ONDERDEEL

SPEERPUNT SENIOREN-

RAAD IN

2015 ?

IN

COALITIE-

AKKOORD ?

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

CDA

 

 

 

VVD

Staat positief tegenover kleinschalige woningbouw op inbreilocaties met betaalbare woningen voor starters en senioren.

 

Bij (her)ontwikkeling van inbreilocaties nabij centra/voorzieningen wordt eerst naar seniorenhuisvesting gekeken, zoals bijvoorbeeld bij de locatie van het cultureel centrum Oosthuizen.

Nee

 

 

 

Nee

 

Ja

 

 

 

Ja

 

 

 

NR.

PARTIJ

PROGRAMMA-ONDERDEEL

SPEERPUNT SENIOREN-

RAAD IN

2015 ?

IN

COALITIE-

AKKOORD ?

 

 

 

 

 

3

CDA

Wil de mogelijkheid onderzoeken om permanent een aangepaste woning beschikbaar te houden voor het geval iemand door ziekte of handicap zodanig grote aanpassingen aan de “eigen woning” behoeft, dat verhuizing een betere optie is.

Nee

Nee

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

 

 

6

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

CDA

 

CDA

 

 

 

 

Lijst Kras

 

Lijst Kras

 

 

VVD

 

 

 

 

 

 

Zeevangs Belang

 

 

 

 

 

 

Zeevangs Belang

 

 

 

 

 

Zeevangs Belang

Woningen voor ouderen.

 

Gemeente dient het langer zelfstandig (kunnen) blijven wonen (van ouderen) te stimuleren.

Zal zich sterk maken voor het creëren van voldoende senioren- en aanleunwoningen en zet in eerste instantie in op wonen in “de zorgslag” (lint van woningen waar passende zorg wordt geleverd)

 

 Meer nultredenwoningen voor ouderen

 

Het realiseren van meer wat grotere seniorenflats, zowel in de huursector als in de koopsector.

 

Zet zich in op goede doorstromings-

mogelijkheden voor woningzoekenden. Bij nieuwe (her)ontwikkeling moet daar rekening mee worden gehouden alsmede met (extra) senioren-/levensloopbestendige woningen en woningen voor eenpersoonshuishoudens.

 

Door de aankoop van het oude kruisgebouw aan De Krommert beschikt de gemeente na ingebruikname van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) over een schitterende bouwlocatie in het centrum van Oosthuizen. Hier kan huisvesting met 24-uurszorg voor ouderen en zorgbehoevenden worden gerealiseerd op loopafstand van de winkels.

 

Wil zo veel mogelijk rekening houden met de ouderen, zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, middels geschikte huisvesting, een goed woonklimaat en goede voorzieningen.

Ziet dat meer seniorenwoningen nodig zijn in de grotere kernen.

 

Is voor ontwikkeling huidige terrein “Baandervesting” in Edam voor huisvesting senioren en starters.

Is voor ontwikkeling huidige terrein Cultureel Centrum in Oosthuizen voor huisvesting senioren.

 

 

Nee

 

Nee

 

 

 

 

Nee

 

Ja

 

 

Nee

 

 

 

 

 

 

Nee

 

 

 

 

 

 

 

Nee

 

 

 

 

 

 

Nee

 

 

Ja

 

Nee

 

 

 

 

Nee

 

Nee

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

Ja

NR.

PARTIJ

PROGRAMMA-ONDERDEEL

SPEERPUNT SENIOREN-

RAAD IN

2015 ?

IN

COALITIE-

AKKOORD ?

 

 

 

 

 

12

CDA

Zet in op behoud van de Buurtbus en 60+ bus voor de kernen en op uitbreiding met de halte Edam-Volendam.

Nee

Nee

 

 

 

 

 

13

 

 

 

14

CDA

 

 

 

Zeevangs Belang

Wil dat mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning bieden via bijvoorbeeld de vrijwilligersmakelaar of de mantelzorgondersteuning.

 

Ondersteunt blijvend het vrijwilligerskader met subsidies en geven prioriteit aan de voortzetting van de ingevoerde maatschappelijke stages.

Ja

 

 

 

Ja

Nee

 

 

 

Nee

 

 

 

 

 

 

15

CDA

Grotere rol voor de wijkverpleegkundige als bindende factor tussen cliënt, huisarts en andere zorgverleners

Ja

Nee

 

 

 

 

 

16

CDA

Is de mening toegedaan dat dagactiviteiten niet alleen moeten plaatsvinden in zorgcentra, maar dat hiervoor in toenemende mate ook PX en de Singel worden ingeschakeld. 

Nee

Nee

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

CDA

 

 

 

 

 

 

 

Zeevangs Belang

Mensen die noodgedwongen naar een verzorgings- of verpleegtehuis moeten verhuizen, dienen zoveel mogelijk dicht bij hun woonplaats terecht te kunnen. Daarom is het CDA voorstander van lokale invloed op het toewijzingsbeleid bij opname in een verzorgings- of verpleegtehuis of bij huisvesting in een woning in de zogenaamde “Zorgslang”.

 

Als mensen niet langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen dan is het van belang dat ze in de nabijheid terecht kunnen om in alle kernen van de gemeente zorg op maat te ontvangen.

Nee

 

 

 

 

 

 

 

Ja en Nee

Nee

 

 

 

 

 

 

 

Nee

 

 

 

 

 

19

 

 

 

20

CDA

 

 

 

Zeevangs belang

Vindt het belangrijk dat ook de Meermin in Edam aan de eisen van de tijd en aan de behoefte kan worden aangepast.

 

Locatie Gouwzee en de Meermin zouden moeten worden getransformeerd naar het nieuwe werkmodel als in het Sint Nicolaashof

Ja

 

 

 

Nee

Ja

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

21

CDA

Wil dat de medewerkers van het Breed Sociaal Loket efficiënt en goed ge-equipeert moeten kunnen werken, zowel ter plaatse als tijdens de keukentafelgesprekken.

Nee

Nee

 

 

 

 

 

NR.

PARTIJ

PROGRAMMA-ONDERDEEL

SPEERPUNT SENIOREN-

RAAD IN

2015 ?

IN

COALITIE-

PRO-

GRAM ?

 

 

 

 

 

22

CDA

Vindt dat alle middelen , die bedoeld zijn voor het Sociaal Domein, daar ook aan worden besteed. Advisering door Wmo-raad en Seniorenraad is hierbij van Belang 

Ja

Ja

 

 

 

 

 

23

CDA

Vindt dat de grootst mogelijke inventiviteit aan de dag moet worden gelegd om kosten te besparen, zonder de kwaliteit van de voorzieningen aan te tasten.

Nee

Ja

 

 

 

 

 

24

 

 

25

Lijst Kras

 

 

Zeevangs belang

 

Realisatie WoZoCo (in de Broeckgouw in Volendam), waarbij wel gekeken moet worden hoe groot de echte behoefte is en wie daar in wil investeren.

Nieuwbouw in de Broeckgouw in Volendam of de Baandervesting in Edam kan een oplossing voor de huidige behoefte aan zorg.

Ja

 

 

Ja en Nee

Ja

 

 

Ja en Nee

 

 

 

 

 

26

 

 

27

Lijst Kras

 

 

CDA

Verbeteren van toegang en begaanbaarheid van openbare gebouwen

 

Wij blijven aandacht vragen voor de toegankelijkheid en begaanbaarheid van de openbare ruimte voor mindervaliden. Openbare gebouwen en winkels moeten hier zoveel mogelijk voor toegerust zijn.

Belangrijk is ook dar zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Ja

 

 

Ja

Nee

 

 

Nee

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

Lijst Kras

 

 

Lijst Kras

 

 

 

CDA

 

 

 

 

VVD

 

 

 

Zeevangs Belang

 

 

 

Zeevangs Belang

Onderhoud bestrating en parkeren.

 

Er moet een halt worden toegeroepen aan de beknibbeling op regulier onderhoud van straten en groen.

Het aantal parkeerplaatsen moet worden uitgebreid op verloren stukjes grond of door een stukje grasstrook op te offeren.

 

Is van mening dat de gemeente de veiligheid van burgers en bezoekers moet waarborgen, o.a. door het goed onderhouden van openbare voorzieningen, straten en stoepen.

 

Hecht groot belang aan veiligheid op de wegen binnen de gemeente. Extra verlichting van zebrapaden is een initiatief dat door de VVD wordt gesteund.

 

Veiligheid voor weggebruikers, door middel van het veilig inrichten van wegen, oversteekplaatsen en fietspaden, heeft onze volle aandacht. Landelijke wegen moeten veilig ingericht worden.

 

Is er een groot voorstander van om aan de rand van de grotere kernen van de gemeente (inclusief Oosthuizen), op loopafstand van het centrum, parkeer- terreinen te realiseren zonder het historisch aanzicht aan te tasten.

 

 

Ja

 

 

Nee

 

 

 

Ja

 

 

 

 

Nee

 

 

 

Nee

 

 

 

 

Nee

 

 

Ja

 

 

Nee

 

 

 

Ja

 

 

 

 

Ja

 

 

 

Ja

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

Lijst Kras

 

 

 

 

 

CDA

 

 

 

 

 

 

 

 

VVD

Woningbouw op Maria Goretti terrein in Volendam.

 

Lijst Kras wil de plannen rond de Maria Goretti graag realiseren. Het terrein kan prima ontwikkeld worden voor sociale woningbouw voor senioren, maar ook voor starters en jongeren en waarbij ook Odion een plek kan krijgen.

 

Denkt aan herontwikkeling van de Maria-Goretti locatie met levensbestendige wooneenheden. Op deze locatie kunnen senioren heel goed wonen. Zodoende wordt een zorglint gecreëerd tussen Sint Nicolaashof – Roerstraat – Kielstraat – Julianaweg- Maria Goretticomplex – Boelenspark – Tulpenstraat en Saturnusstraat, waar onze senioren in een veilige en vertrouwde omgeving oud kunnen worden.

 

Bij (her)ontwikkeling van inbreilocaties nabij centra/voorzieningen wordt eerst naar seniorenhuisvesting gekeken, zoals bijvoorbeeld de Maria Goretti locatie in Volendam. Dit ligt in de zorgcorridor.   

 

 

Ja

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

Lijst Kras

 

 

 

Zeevangs Belang

Zorg voor zorgbehoevenden.

 

Lijst Kras wil regelmatig met alle zorg- partners om tafel om te realiseren dat goede zorg verleend wordt door goed geschoold personeel.

 

Om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, is het van belang on de 24-uurszorg in diverse kernen van onze gemeente aan te bieden. In Volendam is met het Sint Nicolaashof een nieuwe weg ingeslagen. Meerdere vestigingen in deze vorm zijn gewenst.

Zeevangs Belang staat voor zorg met de juiste kwaliteit, toegankelijk, bruikbaar en goed bereikbaar voor een betaalbare prijs.  

 

 

Nee

 

 

 

Nee

 

 

Nee

 

 

 

Nee

 

 

 

 

 

39

VVD

Wil dat bij planvorming, bijvoorbeeld bij beleid, bouwprojecten of wegonderhoud, doelgroepen zoals senioren, omwonenden, woningzoekenden en ondernemers vroegtijdig worden betrokken. De VVD wil dat hun input wordt gevraagd en gewaardeerd, voordat plannen worden uitgewerkt.

Nee

Ja

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

41

VVD

 

 

 

 

 

 

CDA

Senioren en hulpbehoevenden hechten grote waarde aan transparantie. Op dit moment is het voor velen onduidelijk hoe b.v. de indexering (keukentafelgesprekken) en bijbehorende afwegingskader toegepast wordt. De VVD wil dat de gemeente hier snel duidelijkheid over geeft.

 

Goed informeren van de inwoners met gerichte informatie en campagnes, vooral waar het gaat om nieuwe wet- en regelgeving zoals veranderingen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Ja

 

 

 

 

 

 

Ja

Ja

 

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

42

VVD

Wil een regierol voor de gemeente bij vraagstukken in de zorg, zoals het langer zelfstandig thuis wonen. Een gemeentelijke coördinator maakt plannen en brengt belanghebbenden bij elkaar. Dit vergt afstemming met onder andere de Seniorenraad, de Wmo-raad, de Zorgcirkel en de Woningbouwverenigingen..

Nee

Nee

 

 

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

VVD

 

 

 

 

CDA

 

 

 

 

Zeevangs Belang

Werkgelegenheid

 

Werk is een recht. Iedereen moet kunnen meedoen, ook kwetsbare groepen. Een lokale benadering binnen een regionaal samenwerkingsverband (zoals De Baanstede) biedt daartoe de beste mogelijkheden.

 

Wil in overleg en samenwerking met het bedrijfsleven bevorderen van “Social Return” (dat extra werk- (ervaring)plaatsen beoogt te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt).

 

Iedereen heeft recht op werk en inkomen. Voor Zeevangs Belang is het een  topprioriteit dat mensen aan een baan geholpen worden. Dit moet ook kunnen via de Wet Sociale werkvoorziening, participatiebanen en leerwerktrajecten.

 

 

Nee

 

 

 

 

Nee

 

 

 

 

Nee

 

 

Ja

 

 

 

 

Nee

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

VVD

 

 

 

 

Zeevangs Belang

Het gemeentehuis in Oosthuizen kan na de fusie benut worden als serviceloket voor alle inwoners, als gezondheidscentrum en als ontmoetingsplek voor senioren.

 

Momenteel is er Het Brede Wmo-Loket (Centrum Jeugd en Gezin, Wijksteunpunt en Wmo-diensten) in Oosthuizen. Dit loket moet na de fusie in stand gehouden worden. De (ouderen-)zorg voor de inwoners van de kleine kernen moet dan ook in Oosthuizen geconcentreerd worden.

Na de fusie moet het Brede Wmo-Loket en het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Oosthuizen gevestigd  blijven, zodat men ook in de toekomst nog voor zorg en paspoorten terecht kan bij deze steunpunten.

Zorg (huisartsen, fysiotherapie etc.) zullen hier ook een centrale plek kunnen krijgen.

Nee

 

 

 

 

Nee

Nee

 

 

 

 

Nee

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

49

 

 

50

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

VVD

 

 

CDA

 

 

Zeevangs

Belang

 

 

 

 

Zeevangs Belang

Dorpsraden / Dorpshuizen

 

Wil dat de dorpsraden in Zeevang hun belangrijke signalerende en adviserende rol blijven vervullen.

 

Wil de functie van de dorpsraden benutten en behouden.

 

Hecht er grote waarde aan dat de dorpsraden en buurt/wijkverenigingen hun rol kunnen blijven vervullen en wil deze dan ook blijven steunen.

Daarnaast zien zij ook in Edam en Volendam een rol weggelegd voor een dergelijk orgaan.

 

Wil zich blijven inzetten om samen met de inwoners de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden en te versterken door het in stand houden van de dorpshuizen.

 

 

Nee

 

 

Nee

 

 

Nee

 

 

 

 

 

Nee

 

 

Ja

 

 

Ja

 

 

Ja

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

 

52

Zeevangs Belang

Voor Zeevangs Belang is de Wmo-raad van groot belang voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies rond de Wmo-problematiek. Het goed functioneren van de Wmo-raad is daarbij essentieel.

Nee

Nee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijverslening ontwikkeld. (Publicatie uit website: www.gemeente.nu)

Datum: 11-11-2015

Gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten bieden ouderen een z.g. ”Blijverslening”

Gemeenten en SVn bieden ouderen ‘Blijverslening’
10 nov 2015 1488

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten heeft op verzoek van het ‘Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’de Blijverslening ontwikkeld. Ouderen kunnen hierdoor wat gemakkelijker geld lenen om in hun eigen huis blijven wonen en hebben zo wat middelen voor aanpassingen
Gemeenten en provincies vinden het belangrijk dat bewoners hun woning aanpassen en stimuleren steeds vaker inwoners om vroeg na te denken over ‘later’ en hun woonsituatie. Met de Blijverslening biedt SVn gemeenten een aantrekkelijk financieel instrument om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning.

Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, is blij dat de Blijverslening nu uitgerold kan worden richting de gemeenten. ‘Als gemeenten ervoor kiezen een fonds te openen, kunnen er vanuit dit fonds leningen worden verstrekt aan de inwoners. Dit kan een belangrijke impuls zijn om de woning aan te passen. Ouderen beschikken vaak wel over vermogen, maar in veel gevallen zit dat vast in hun huis. De Blijverslening kan dan een mooie financieringsoplossing zijn. Het gemeentelijke fonds voor Blijversleningen is bovendien revolverend. Dit is een duurzame vorm van financieren. Rente en aflossing op de Blijverslening kunnen steeds weer opnieuw worden ingezet voor nieuwe leningaanvragen’.

Maatwerk -en geduld- per gemeente
Jan Willem van Beek, directeur van SVn: ‘SVn heeft de Blijverslening ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Aanjaagteam, gemeenten, provincies en belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de ANBO. De Blijverslening heeft een duidelijk kader waarbinnen gemeenten ‘op maat’ zelf de voorwaarden bepalen. Zo kunnen gemeenten de lening bijvoorbeeld beschikbaar stellen voor specifieke maatregelen, een bepaalde wijk of doelgroep. Er zijn veel gemeenten die interesse hebben getoond. In de Tweede Kamer is al een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de rijksoverheid zou kunnen bijdragen. Ouderen die denken dat ze morgen een lening kunnen aanvragen moet ik echter teleurstellen. Eerst zal de gemeenteraad van hun gemeente moeten besluiten hiervoor een fonds bij SVn te openen.’

Consumptieve en hypothecaire variant
SVn stelt de Blijverslening zowel in een consumptieve als hypothecaire variant aan gemeenten en provincies beschikbaar. Beide varianten hebben hun eigen voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld voor een consumptieve lening één van de aanvragers jonger zijn dan 76 jaar. Bij een hypothecaire lening geldt geen leeftijdsgrens, tenzij de gemeente zelf een leeftijdsgrens instelt. Ook de hoogte van het leenbedrag verschilt. Bij een consumptieve lening geldt een maximum bedrag van € 10.000,-, bij een hypothecaire lening is dat maximum € 50.000, – (de gemeente kan kiezen voor een lager maximum bedrag). Het minimale leenbedrag van € 2.500, – geldt voor beide varianten

Jurrien Holthuis

100-min en ouder op LOVE TV

Datum: 12-12-2014

100-MIN EN OUDER op L.O.V.E. TV met:

“Eenzaamheid kent vele gezichten”

Eenzaamheid voelt als een diep gemis van iets of iemand. Eenzaamheid kun je echter ook voelen als je niet alleen bent. Wat zijn de oorzaken en gevolgen. Wat is er tegen te doen en bij wie kun je terecht? We vroegen het eerst enkele mensen op de markten in Edam en Volendam, de dames van “Koppie Doen” en we liepen even naar binnen bij De Jozef. Socioloog prof. dr. Jennie De Jong-Gierveld en psycholoog drs. Jacqueline Plat reageren daarop. Zij gaan vanuit hun vakgebied dieper in op de verschillende vormen van eenzaamheid en wat je zelf kunt doen. Ien Verrips (beleidsmedewerker samenleving van onze gemeente), drs. Peter Bijl, preventiedeskundige voor huisartsen en GGZ én Rennie Groot, projectleider van: “Maak je over mij geen zorgen” vertellen ons waar je binnen de gemeente terecht kan voor (hulp)vragen en activiteiten.

Tijdstip: zondag 28 december 2014 om 12:00 uur, digitaal: kanaal 40 en daarna om de vier uur herhaling gedurende een week